ยินดีต้อนรับสู่ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๗ จังหวัดนครราชสีมา        
ระบบสารสนเทศการเกษตร
กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
กลุ่มวิชาการส่งเสริมการเกษตร
 
   
 Knowledge Management - การจัดการองค์ความรู้
 
แผนการถอดองค์ความรู้
ประจำปี 2560  

ประจำปี 2559

 
ด้านพัฒนาบุคลากร

การถอดองค์ความรู้เจ้าหน้าที่(ผู้เกษียณอายุราชการ)

 
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
องค์ความรู้

นายโสพิศ ปัญญาบุตร

ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๗ จ.นครราชสีมา

ว่าที่พันตรี ณรงค์ชัย ค่ายใส

ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดนครราชสีมา ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดนครราชสีมา ไฟล์ word ไฟล์ pdf

นายบุญเพ็ง ประทุมเมศ

ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดนครราชสีมา ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดนครราชสีมา ไฟล์ word ไฟล์ pdf
นายสังวาล แก้วสันเทียะ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดนครราชสีมา ไฟล์ word ไฟล์ pdf
         

การถอดองค์ความรู้เจ้าหน้าที่

 
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
องค์ความรู้
นางสาวชื่นดวงใจ คงบาล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดนครราชสีมา
         

การถอดองค์ความรู้เกษตรกรรุ่นใหม่

 
อำเภอ / จังหวัด
องค์ความรู้
นายวิเชียร  สนมะเริง โนนไทย / นครราชสีมา ๑ ไร่ อยู่ ได้อย่างยั่งยืน ไฟล์ word ไฟล์ pdf
นายสมชาย  เสาวภาคย์ โชคชัย / นครราชสีมา การปลูกมะนาวไร้เมล็ด ไฟล์ word ไฟล์ pdf