ยินดีต้อนรับสู่ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๗ จังหวัดนครราชสีมา        
ระบบสารสนเทศการเกษตร
กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
กลุ่มวิชาการส่งเสริมการเกษตร
 
 Knowledge Management - การจัดการองค์ความรู้
 
แผนการถอดองค์ความรู้
ประจำปี 2560  

ประจำปี 2559

 
ด้านพัฒนาบุคลากร
การถอดองค์ความรู้เจ้าหน้าที่ (ผู้เกษียณอายุราชการ)
   
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
องค์ความรู้
ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๗ จ.นครราชสีมา
ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดนครราชสีมา ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดนครราชสีมา ไฟล์ word ไฟล์ pdf
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดนครราชสีมา ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดนครราชสีมา ไฟล์ word ไฟล์ pdf
       
การถอดองค์ความรู้เจ้าหน้าที่
   
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
องค์ความรู้
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดนครราชสีมา
       
การถอดองค์ความรู้เกษตรกรรุ่นใหม่
อำเภอ / จังหวัด
องค์ความรู้
โนนไทย / นครราชสีมา ๑ ไร่ อยู่ ได้อย่างยั่งยืน ไฟล์ word ไฟล์ pdf
โชคชัย / นครราชสีมา การปลูกมะนาวไร้เมล็ด ไฟล์ word ไฟล์ pdf
ด้านวิชาการส่งเสริมการเกษตร
       
       
ด้านสารสนเทศ
1. การสร้างชั้นข้อมูลแบบจุดด้วยโปรแกรม Qgis
2. การใช้งานโปรแกรม Team Viewer เพื่อสื่อสารติดต่อระยะไกล
3. การใช้งานคำสั่ง Pivot table ของโปรแกรม Excel
4. คู่มือการขึ้นทะเบียนเกษตรกร ปี 2552
       
       
       
 
สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร เขตที่ ๗ จังหวัดนครราชสีมา
111 หมู่ 10 ต.โคกกรวด อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30280
(ภายใน ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จ.นครราชสีมา (พืชสวน))
โทรศัพท์ : 044-465137, โทรสาร : 044-465317
Email : nesdoae@doae.go.th